Všeobecné obchodné podmienky


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE


Prevádzkovateľ: MPO - Metal, s.r.o. 

Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34

IČO: 36 410 357

DIČ: 2020134006

IČ DPH: SK2020134006

Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L

Zastúpený: Renáta Mičutová, konateľ spoločnosti


KONTAKTNÉ ÚDAJE


Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Obrková, office manažér

Adresa predajne: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina

Kontakt: e-mail: shop@mpometal.sk, tel.: +421 911 501 006

WEB: https://www.mpometal.shop/


(ďalej aj ako „Predávajúci“ alebo „My“)


Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:

Adresa na doručovanie: MPO - Metal, s.r.o., Lodno 82, Lodno 023 34, e-mail: shop@mpometal.skČlánok I.

Všeobecné ustanovenia1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti našej spoločnosti ako Predávajúceho a Vás ako kupujúceho (ďalej len ako „Kupujúci“ alebo „Vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vami na diaľku (ďalej aj „Kúpna zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke https://www.mpometal.shop/ (ďalej aj ako „E-SHOP“) alebo prostredníctvom samostatného e-mailu, zaslaním požiadavky na e-mail Predávajúceho: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk (ďalej len ako „Osobitná Objednávka“) sú jej neoddeliteľnou súčasťou.


1.2 Kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar v našom E-SHOPe, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú Objednávku alebo potvrdila e-mailovú Osobitnú Objednávku, čím vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Kupujúcim podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorá je v záväznej Objednávke určená ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „Oprávnená osoba“), táto Oprávnená osoba vstupuje s nami do zmluvného vzťahu. Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej Objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. Oprávnená osoba má v tomto prípade povinnosť objednaný tovar prevziať a v prípade, ak je platba kúpnej ceny za objednaný tovar nastavená na dobierku, zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu. 

1.3 Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom záväzného objednávkového formulára zverejnenom na našej internetovej stránke https://www.mpometal.shop/ alebo prostredníctvom samostatného e-mailu Osobitnou Objednávkou, je teda prostriedkom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

1.4 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa riadne oboznámi pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

1.5 Predávajúci prevádzkuje všetky Objednávky samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Predávajúceho vykonávali Objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej spoločnosti je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Predávajúceho a jeho domény https://www.mpometal.shop/ 

1.6 Tieto VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), t.j. je fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku”). V prípade, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, tieto VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je v týchto VOP výslovne uvedené, že sa ustanovenia vzťahujú na spotrebiteľa, nevzťahujú sa tieto ustanovenia na fyzické osoby - podnikateľov ani na právnické osoby. V prípade, ak Predávajúci vstúpi s Kupujúcim do zmluvného vzťahu, akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.7 VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich Zmluvné strany neodchýlili. V Kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to takto je obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu, ktorý Kupujúci zadá pri záväznej Objednávke. Odchýlne dojednania uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť Zmluvných strán. 
Článok II.

Čo je to elektronická objednávka2.1 Elektronickou Objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný Predávajúcemu prostredníctvom E-SHOPu alebo prostredníctvom samostatného e-mailu zaslaním požiadavky na e-mail Predávajúceho: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk (t.j. ide o Osobitnú Objednávku), ktorý obsahuje najmä nasledovné podstatné náležitosti: 

 1. identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade ak Kupujúci realizuje Objednávku fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo 
 2. identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu obchodné meno, IČO, IČ DPH (ak bolo pridelené), adresa sídla resp. miesto podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade ak Kupujúci realizuje Objednávku právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ;
 3. kontaktné údaje Kupujúceho v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa;
 4. referenčné údaje Kúpnej zmluvy v rozsahu najmä špecifikácia tovaru a kód tovaru, množstvo / veľkosť / dĺžka objednaného tovaru, dátum realizácie elektronickej Objednávky, kúpna cena, spôsob platby a spôsob dopravy a v prípade úpravy tovaru na mieru resp. v prípade tovaru, ktorý je merateľný v metrovej jednotke je potrebný aj popis úpravy produktu; 

(ďalej sa Objednávka realizovaná prostredníctvom E-SHOPu a prostredníctvom Osobitnej Objednávky bude označovať spolu len ako Objednávka“).

2.2 Objednávka realizovaná postupom podľa bodu 3.1. týchto VOP obsahujúca podstatné náležitosti podľa bodu 2.1. týchto VOP sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku.
2.3 Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy je potrebné nás neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
2.4 V prípade, ak máte u nás vytvorený Registračný účet podľa bodu 3.2. týchto VOP, Vaša Objednávka bude zároveň archivovaná v tomto Registračnom účte, ku ktorému budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej Objednávky. 
2.5 Zaslaním elektronickej Objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je Kúpna zmluva s Kupujúcim uzatvorená. Článok III.

POSTUP PRI VYTVORENÍ OBJEDNÁVKY3.1 OBJEDNÁVKA

Vašu Objednávku možno realizovať prostredníctvom nášho internetového obchodu https://www.mpometal.shop/ postupom uvedeným v bode 3.1.1. týchto VOP alebo prostredníctvom Osobitnej Objednávky postupom uvedeným v bode 3.1.2. týchto VOP.


         3.1.1 OBJEDNÁVKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU https://www.mpometal.shop/


KROK Č. 1Odošlete objednávkový formulár našej spoločnosti.


 1. Cez náš E-SHOP https://www.mpometal.shop/ si ako Kupujúci môžete objednať akýkoľvek tovar, ktorý je skladom a pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru, váha tovaru a cena tovaru. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

 2. Vyznačené produkty s príslušným popisom je možné upraviť na mieru podľa požiadavky Kupujúceho (Kupujúci môže okrem určenia množstva a dĺžky produktu určiť aj spôsob, akým má byť produkt upravený, napr. dĺžka a počet kusov produktov). Kupujúci je povinný svoju požiadavku určiť už pri samotnej Objednávke produktu prostredníctvom našej aplikácie. Požiadavka zadaná v Objednávke je záväzná pre obe Zmluvné strany a je možné ju meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch Zmluvných strán. V prípade, ak by Kupujúci zadal požiadavku na úpravu, ktorá by bola nemožná resp. nevykonateľná, Predávajúci úpravu s Kupujúcim prekonzultuje. Ak Kupujúci nebude súhlasiť s navrhnutou zmenou úpravy, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy elektronicky, emailom zaslaným na adresu: shop@mpometal.sk. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu tohto písmena b. VOP sa Kúpna zmluva ruší a Zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetky plnenia (t.j. v prípade uhradenej kúpnej ceny zo strany Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu v plnej výške spôsobom, akým sme od Vás platbu prijali, resp. bezhotovostným prevodom na Vami určený bankový účet).

 3. Ceny zverejnené na našom internetovom obchode uvedené v merných jednotkách sa môžu mierne líšiť v závislosti od spôsobu úpravy produktu.

 4. Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na našom E-SHOPE. Po zadaní Vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo chcete pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní objednávky (kúpnej zmluvy) ste ako Zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje obchodné meno a IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v objednávke.

 5. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnení v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky.

 6. Kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ odošlete Predávajúcemu záväznú objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v objednávke sú považované za úplné a správne. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.


KROK Č. 2: DORUČÍME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY


 1. Objednávka odoslaná Kupujúcim podľa týchto VOP sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný vyhodnotiť obdržanú objednávku a posúdiť, či ju príjme. Predávajúci nie je povinný objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná.

 2. Objednávka bude po jej vytvorení stiahnutá v našom informačnom systéme, o čom Vás budeme informovať emailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“, ktorá obsahuje celkový sumár Vašej Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy spolu s určením úpravy Objednaného materiálu, s Vašimi osobnými údajmi (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: shop@mpometal.sk.

 3. V prípade, ak ste zvolili platbu za Váš objednaný tovar prevodom na bankový účet Predávajúceho, Vaša Objednávka bude spracovaná až po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške na bankový účet Predávajúceho. 

 4. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Objednávky je aj povinnosť sumár Vašej Objednávky ZÁVÄZNE POTVRDIŤ do desiatich (10) dní, a to kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM OBJEDNÁVKU“, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim nedošlo a teda bez tohto potvrdenia nie je možné zrealizovať Vašu Objednávku

 5. Kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM OBJEDNÁVKU“ sa Kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

 6. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej Objednávky uvedený v e-mailovom „POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej Objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný ihneď o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy. 


            KROK č. 3: Doručíme vám informáciu o odoslaní Objednávky.

 1.  Po tom ako nám zašlete potvrdenie Vašej Objednávky, začíname pracovať na realizácii uzatvorenej Kúpnej zmluvy. V prípade, ak ste si zvolili doručenie tovaru kuriérom, prostredníctvom tohto kuriéra Vám bude doručená informácia o odoslaní tovaru na adresu, ktorú ste uviedli v Objednávke. Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote v súlade s týmito VOP. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu


3.1.2: OSOBITNÁ OBJEDNÁVKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA ZÁKLADE VLASTNEJ POŽIADAVKY (DOPYTU) KUPUJÚCEHO

  KROK Č. 1: ZAŠLETE NAŠEJ SPOLOČNOSTI NEZÁVÄZÝ DOPYT TOVARU, A TO NA NAŠU EMAILOVÚ ADRESU: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk


  1. Cez náš E-SHOP https://www.mpometal.shop/ si ako Kupujúci môžete vybrať akýkoľvek tovar, ktorý je skladom a pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru a cena tovaru, prípadne môže dopytovať iný tovar. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg. 
  2. Vyznačené produkty s príslušným popisom je možné upraviť na mieru podľa požiadavky Kupujúceho (Kupujúci môže okrem určenia množstva a dĺžky produktu určiť aj spôsob, akým má byť produkt upravený, napr. dĺžka a počet kusov produktov). Kupujúci je povinný svoju požiadavku určiť už pri zaslaní dopytu na našu e-mailovú adresu shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk. Požiadavka ohľadom úpravy tovaru na mieru zadaná v dopyte je pre obe Zmluvné strany nezáväzná, a je potrebné jej odsúhlasenie zo strany Predávajúceho. V prípade, ak by Kupujúci zadal požiadavku na úpravu, ktorá by bola nemožná resp. nevykonateľná, Predávajúci úpravu s Kupujúcim prekonzultuje. Ak Kupujúci nebude súhlasiť so navrhnutou zmenou úpravy, Predávajúci mu dopyt nepotvrdí a teda platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedošlo. 
  3. Ceny zverejnené na našom internetovom obchode uvedené v merných jednotkách sa môžu mierne líšiť v závislosti od spôsobu úpravy produktu. 
  4. Vytvorenie DOPYTU: Keď si vyberiete akýkoľvek produkt z prezentácie tovarov na našej webovej stránke, prípadne iný tovar, máte možnosť si tento produkt objednať aj prostredníctvom dopytu zaslaním požiadavky na náš e-mail: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk. Požiadavka zadaná v dopyte je pre obe Zmluvné strany nezáväzná, a je potrebné jej odsúhlasenie zo strany Predávajúceho. 
  5. DOPYT odoslaný Kupujúcim podľa tohto KROKU č. 1 sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci nie je povinný zatiaľ takúto Osobitnú Objednávku (t.j. dopyt) prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná, preto po odoslaní Vášho dopytu našej spoločnosti Vám bude doručená odpoveď.


  KROK Č. 2: VZÁJOMNOU INDIVIDUÁLNOU KOMUNIKÁCIOU SI DOHODNEME S VAMI PODMIENKY OSOBITNEJ OBJEDNÁVKY A NÁSLEDNE VÁM ZAŠLEME CENOVÚ PONUKU A POŽIADAVKU NA POTVRDENIE DOHODNUTÝCH PODMIENOK OSOBITNEJ OBJEDNÁVKY


  1. Po tom, ako s Vami na základe Vášho dopytu dohodneme podmienky Osobitnej Objednávky, t.j. prostredníctvom telefonickej a/alebo e-mailovej komunikácie (t.j. potvrdíme Vám najmä, či je tovar skladom, či je tovar možné upraviť podľa Vašej požiadavky, aká bude cena tovaru a cena za doručenie tovaru), zašleme Vám cenovú ponuku a požiadavku na potvrdenie dohodnutých podmienok a vyzveme Vás na zaslanie osobných údajov a údajov potrebných na vytvorenie záväznej Osobitnej objednávky.
  2. V našej požiadavke na potvrdenie Osobitnej Objednávky Vás zároveň upozorníme, že ak túto požiadavku potvrdíte podľa KROKU č. 3, vznikne záväzná Objednávka a vy si tým objednáte tovar „S POVINNOSŤOU PLATBY“.


  KROK Č. 3: ZAŠLETE NAŠEJ SPOLOČNOSTI POTVRDENIE OSOBITNEJ OBJEDNÁVKY


  1. V tomto kroku sa rozhodnete, či prijmete našu cenovú ponuku. Ak sa rozhodnete prijať cenovú ponuku, je potrebné, aby ste nám ju POTVRDILI a zaslali nám požadované údaje na e-mailovú adresu, ktorú budete mať uvedenú na to určenú v cenovej ponuke. V prípade, ak POTVRDÍTE našu cenovú ponuku, zároveň tým našej spoločnosti potvrdzujete, že si tovar, ktorý je predmetom takejto Objednávky objednávate „S POVINNOSŤOU PLATBY“. 
  2. Zaslaním potvrdenia podľa tohto KROKU č. 3 zároveň preukazujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v Objednávke sú považované za úplné a správne. Spotrebiteľ odoslaním Osobitnej Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Osobitnej Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 
  3. Kupujúci je povinný na základe našej požiadavky zaslať nám údaje, ktoré budeme požadovať (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje obchodné meno a IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Osobitnej Objednávky a následné plnenie Kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej Osobitnej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých Vašich údajov.  KROK Č. 4: VYTVORÍME VÁM ZÁVÄZNÚ OBJEDNÁVKU A ZAŠLEME VÁM JU AKO „POTVRDENIE O PRIJATÍ ZÁVÄZNEJ OSOBITNEJ OBJEDNÁVKY“


  1. Po potvrdení našej cenovej ponuky a zaslaní všetkých potrebných údajov našej spoločnosti, následne vytvoríme celkový sumár schválenej Osobitnej Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy spolu s určením úpravy objednaného tovaru, s Vašimi osobnými údajmi (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje) a túto Osobitnú Objednávku Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu. Týmto momentom sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú, pričom jej predmetom je dodanie v Osobitnej Objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.
  2. V tomto kroku máte možnosť skontrolovať si svoje údaje a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, bezodkladne nás prosím kontaktujte na našu e-mailovú adresu, ktorú budete mať uvedenú na to určenú v našej emailovej komunikácii. 
  3. V prípade, ak ste zvolili platbu za Váš objednaný tovar prevodom na bankový účet Predávajúceho, Vaša Osobitná Objednávka bude spracovaná až po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške na bankový účet Predávajúceho.   KROK Č. 5: DORUČÍME VÁM INFORMÁCIU O ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY


 1. V prípade, ak ste si zvolili doručenie tovaru kuriérom, prostredníctvom tohto kuriéra Vám bude doručená informácia o odoslaní tovaru na adresu, ktorú ste uviedli v Osobitnej Objednávke. Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote v súlade s týmito VOP. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

3.2.    REGISTRAČNÝ ÚČET


3.2.1    Kupujúci má právo zriadiť si užívateľský účet (ďalej aj ako „Registračný účet“) za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde má prehľad o histórii Objednávok či možnosť zjednodušiť si vytvorenie svojej Objednávky tak, že sa po prihlásení do svojho Registračného účtu automaticky nahrajú jeho osobné údaje do objednávkového formulára. Za týmto účelom sa Kupujúci musí zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na E-SHOPE: https://www.mpometal.shop/ (ďalej aj ako „Registrácia“).

3.2.2   Registrácia na našom E-SHOPE nie je povinná. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať na našom E-SHOPE, môžete získať:

            - zjednodušenie vytvorenia Objednávky;

            - prehľad uskutočnených Objednávok a zakúpeného tovaru;

            - adresár a zoznam obľúbených produktov;

            - zvýhodnené ceny pre právnické osoby.

3.2.3    Kupujúci nemá na Registráciu ani na zriadenie Registračného účtu právny nárok. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením registrácie je Kupujúci povinný výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP a Pravidlami ochrany osobných údajov, pričom udelí výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

3.2.4    V prípade, ak Kupujúci splní všetky podmienky Registrácie a Predávajúci zároveň súhlasí so zriadením jeho Registračného účtu, Registrácia bude vytvorená. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vytvorenie Registrácie, v prípade, ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje uvedené Kupujúcim nie sú správne alebo pravdivé, ďalej v prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak bol Kupujúcemu skôr zrušený Registračný účet podľa tohto článku VOP.

3.2.5    Dokončením Registrácie získa Kupujúci právo prístupu k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Tieto údaje môže Kupujúci kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta. Zároveň je v záujme každého Kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom príslušného Kupujúceho.

3.2.6    Po Registrácii bude každému Kupujúcemu priradené osobné konto, ktoré môže použiť pri vytváraní Objednávky. Pod týmto kontom môžu byť tiež evidované zľavy a iné výhody pre každého Kupujúceho.

3.2.7    Kupujúci je povinný na žiadosť Predávajúceho kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Kupujúcom v rámci Registračného účtu. Údaje vedené o Kupujúcom v rámci Registračného účtu je zároveň Kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Registračnom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

3.2.8    Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Kupujúci povinný neodkladne o tom informovať Predávajúceho, ako aj strpieť zrušenie Registračného účtu, v prípade, ak Predávajúci na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Registračného účtu pred jeho možným zneužitím.

3.2.9    Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Registračného tretím osobám.

3.2.10    Predávajúci je oprávnený zrušiť Kupujúcemu Registračný účet, a to najmä v prípade, ak Kupujúci svoj Registračný účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti uvedené v bode 3.2. týchto VOP, ale aj bez udania dôvodu.

3.2.11    Kupujúci berie na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho alebo tretích osôb.

3.2.12    Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v bode 3.2. týchto VOP zo strany Kupujúceho.Článok IV.

VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA4.1    Všetky uskutočnené (odoslané) Objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné.

4.2    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne, t.j. spoločne).

4.3    Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci tovar prevzal osobne alebo zabezpečil jeho prevzatie Oprávnenou osobou. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru.Článok V.

kúpna cena a platobné podmienky5.1     KÚPNA CENA

5.1.1 Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode https://www.mpometal.shop/ sú bez registrácie Kupujúceho uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (teda v prípade, ak si zákazník len prezerá produkty uvádzané na našom internetovom obchode a nie je registrovaný, cena týchto produktov sa mu zobrazuje s DPH). O pripočítaní výšky DPH platí nasledovné:

 1. pri fyzických osobách (bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie sú na našom E-SHOP-e registrované) sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny s DPH, a to aj pri vytvorení Objednávky po prechode do sekcie „POKLADŇA“;
 2. pri právnických osobách, ktoré NIE SÚ na našom E-SHOP-e registrované a nie sú platcami DPH, sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny s DPH, a to aj pri vytvorení Objednávky po prechode do sekcie „POKLADŇA“;
 3. pri právnických osobách, ktoré NIE SÚ na našom E-SHOP-e registrované a sú platcami DPH, sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny s DPH, avšak pri vytvorení Objednávky po prechode do sekcie „POKLADŇA“ a vyplnení platného IČO, DIČ a IČ DPH, bude cena produktu, na ktorý sa vyťahuje prenos daňovej povinnosti uvedená ako cena BEZ DPH;
 4. pri právnických osobách, ktoré SÚ na našom E-SHOP-e registrované (bez ohľadu na skutočnosť, či sú platcami DPH), sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny BEZ DPH s 5% zľavou;

(s výnimkou prenosu daňovej povinnosti podľa bodu 5.1.6. týchto VOP), pričom o konečnej cene tovaru a výške ceny za dopravu bude mať Kupujúci vedomosť ešte pred odoslaním svojej Objednávky. Konečná kúpna cena sa odvíja od parametrov, ktoré Kupujúci zadá vo svojej Objednávke. 


5.1.2    Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní nášho E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

5.1.3    Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Kupujúceho nie sú vzájomne kombinovateľné

5.1.4    Po úhrade Vašej Objednávky Vám zašleme faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Túto faktúru Vám môžeme poslať na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri vytvorení záväznej Objednávky.

5.1.5    Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

5.1.6    PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty (t.j. daňová povinnosť z dodania tovaru v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru MPO - Metal, s.r.o. na osobu, ktorej bol tovar dodaný, teda na Kupujúceho. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa (Kupujúceho) vyhotoví faktúru v cene bez DPH so slovnou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“. Príjemca plnenia (Kupujúci), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“). Prenos daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru na príjemcu plnenia, t. j. na osobu, ktorá tovar kúpila, je výnimkou zo všeobecného pravidla uplatňovania dane z pridanej hodnoty. Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku (ďalej aj bežný režim). V režime prenosu daňovej povinnosti je táto povinnosť presunutá na platiteľa dane, ktorému je dodaný tovar („reverse charge“). 

5.1.7    V prípade Objednávky tovaru s prenosom daňovej povinnosti podľa bodu 5.1.6. týchto VOP ste povinný v Objednávke uviesť svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH. Odoslaním Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, resp. pri vytvorení Registračného účtu ako Kupujúci vyhlasujete, že všetky údaje uvedené v tomto objednávkovom formulári resp. v Registračnom účte sú aktuálne, úplné a pravdivé, pričom ste oprávnený konať v mene spoločnosti / zastupovať spoločnosť, ktorej údaje zadávate do objednávkového formulára resp. Registračného účtu. Zároveň prehlasujete, že ste si vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti v prípade úmyselne poskytnutých nepravdivých údajov, nakoľko by mohlo dôjsť k spáchaniu daňového trestného činu podľa §276 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákon.


5.2    PLATOBNÉ PODMIENKY


5.2.1    Platba v hotovosti / platobnou kartou priamo na predajni u Predávajúceho.

V prípade, že sa rozhodnete prevziať si svoju Objednávku osobne v našej predajni, okrem toho, že ušetríte na poštovnom, môžete Objednávku uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu nachádzajúceho sa v predajni Predávajúceho, v ktorej dôjde k odovzdaniu objednaného tovaru.

5.2.2    Platba na dobierku

Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude Vám tovar dodaný prostredníctvom doručovateľa podľa článku VI. Týchto VOP. Za tovar sa platí doručovateľovi. Poplatok za dobierku je 1,60 EUR.

5.2.3    Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho

Ak si zvolíte formu platby prevodom na bankový účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v Objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, meno obchodníka, presná čiastka a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je desať (10) dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní Objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.2.4    Platobná brána

Ak si zvolíte formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho pohodlne a bezpečne svojou platobnou kartou, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní Objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Článok VI.

Dodacie podmienky6.1    DODACIE PODMIENKY

6.1.1    Dodacia lehota je vo všeobecnosti 10 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Dodacia lehota má orientačný charakter. Dodanie tovaru prioritne závisí od vzdialenosti adresy dodania od adresy našej prevádzky a tiež od skutočnosti, či a ako sa bude produkt upravovať na základe Vašej požiadavky. V prípade, ak by sa dodacia lehota líšila od lehoty uvedenej v tomto bode, budeme Vás o tejto lehote informovať podľa článku III. týchto VOP.

6.1.2    V prípade, ak Kupujúcim je spotrebiteľ, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej Objednávky. V prípade, ak bude Kupujúci požadovať úpravu produktu, lehota doručenia tovaru sa môže predĺžiť o dobu úpravy tohto produktu. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto bodu VOP, Kupujúci ho v súlade s §614 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže vyzvať, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak bola kúpna cena zo strany Kupujúceho Predávajúcemu uhradená, budú Vám finančné prostriedky vrátené do štrnástich (14-tich) dní odo dňa skončenia dodatočnej lehoty podľa tohto bodu VOP, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

6.1.3    Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.

6.1.4    V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z Objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo v prípade Vášho súhlasu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do štrnástich (14-tich) dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

6.1.5    Ak si Kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na predajni Predávajúceho, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na predajni Predávajúceho. V prípade jeho nedostupnosti bude so Kupujúcim dohodnutý alternatívny postup.

6.1.6    Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená Oprávnená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1.     tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2.     dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3.     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

6.1.7    Objednaný tovar

 1.     je možné prevziať osobne (príp. prostredníctvom Oprávnenej osoby) v predajni Predávajúceho MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa potvrdenia Objednávky (v opačnom prípade máme právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť) alebo  
 2.     je možné využiť doručovanie prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti Predávajúceho, pričom Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v Objednávke ako miesto doručenia. 

6.1.8    Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie

6.1.9    Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu resp. osobe oprávnenej na prevzatie tovaru uvedenej v Objednávke v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená v Objednávke, Kupujúci zabezpečí, aby táto Oprávnená osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.

6.1.10    Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne doručovateľovi. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Kupujúceho.

6.1.11    Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať

 1. náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru) a/alebo,
 2. požadovať kúpnu cenu objednaného tovaru v plnej výške v prípade, ak si Kupujúci objednal tovar s úpravou na mieru podľa týchto VOP.

        Opätovné doručenie Objednávky je možné len po vzájomnej dohode.

6.1.12    Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je tovar Kupujúcemu dodaný.

6.1.13    Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a Kupujúci je povinný ich prevziať.


6.2    DOPRAVA A POŠTOVNÉ


6.2.1    SPÔSOB DOPRAVY


Vašu Objednávku si môžete vyzdvihnúť osobne na našej predajni na adrese: MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina, prípadne ju doručíme na Vami zvolenú adresu prostredníctvom doručovateľov:


 1.     zmluvného kuriéra Direct Parcel Distribution SK s.r.o. so sídlom spoločnosti Technická 7, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 834 498, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B (ďalej len ako „DPD“);  
 2.     Slovenskej pošty, t.j. spoločnosti Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S (ďalej len ako „Slovenská pošta“) alebo 
 3.     prostredníctvom vlastnej dopravy spoločnosti MPO - Metal, s.r.o. (ďalej len ako „MPO doprava“). 

6.2.2    POPLATOK ZA DOPRAVU (POŠTOVNÉ).


V prípade, ak sa rozhodnete prevziať tovar na našej predajni, poplatok za dopravu neplatíte. Ak si zvolíte odoslanie tovaru na Vami určenú adresu, výška poštovného je v Objednávke automaticky pripočítavaná v závislosti od dĺžky tovaru a jeho váhy. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru je Kupujúci vopred informovaný pred odoslaním Objednávky


 • SUMA ZA DOPRAVU prostredníctvom kuriéra DPD:
HMOTNOSŤ TOVARU
SUMA za dopravu vrátane DPH
do 3 kg
5,00 EUR
do 5 kg
5,30 EUR
do 10 kg
5,70 EUR
do 20 kg
6,30 EUR
do 31.5 kg
7,00 EUR

V rámci dopravy kuriérom DPD musia byť maximálne rozmery tovaru: maximálna obvodová dĺžka (obvod + najdlhšia strana) 300 cm a dĺžka (najdlhšia strana) 175 cm a maximálna hmotnosť tovaru: 31,5 kg. 


 • SUMA ZA DOPRAVU prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY:


HMOTNOSŤ TOVARU
SUMA za dopravu vrátane DPH
do 5 kg
16,50 EUR
do 10 kg
18,50 EUR
do 15 kg
20,50 EUR
do 20 kg
21,50 EUR
do 25 kg
22,50 EUR
do 30 kg
24,50 EUR
do 40 kg31,00 EUR
do 50 kg36,50 EUR

V rámci dopravy Slovenskou poštou musia byť maximálne rozmery tovaru: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka. Zásielka vo zvitku: 300 cm pre súčet dĺžky a dvojnásobku priemeru. Maximálna hmotnosť tovaru musí byť do 50 kg. 


 • SUMA ZA DOPRAVU prostredníctvom MPO DOPRAVY:

Individuálna doprava tovaru MPO - Metal, s.r.o., s hmotnosťou nad 31,5 kg a rozmerom nad 2 metre v cene určenej podľa vzdialenosti od našej predajne MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina, a to: Bratislavský kraj: 120 EUR, Trnavský kraj: 120 EUR, Trenčiansky kraj: 75 EUR, Nitriansky kraj: 105 EUR, Žilinský kraj: 75 EUR, Bansko-Bystrický kraj: 105 EUR, Košický kraj: 140 EUR, Prešovský kraj: 140 EUR.


6.2.3    Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej Objednávky v jednej zásielke na území Slovenskej republiky. Ak si želáte odoslať balík do inej krajiny, pred odoslaním Objednávky nás vopred kontaktujte a vzájomne si dohodneme cenu poštovného. Pri rozdelení Objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.

6.2.4    Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

6.2.5    Tovar bude odoslaný na adresu uvedenú vo Vašej Objednávke a doručený v najbližších pracovných dňoch od vytvorenia Objednávky v súlade s týmito VOP.Článok VII.

Zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru


  7.1    Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila kuriérska spoločnosť DPD alebo Slovenská pošta, prípadne nesprávne zadaná adresa zo strany Kupujúceho na doručenie tovaru.

  7.2    Pri prevzatí zásielky je Kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.  Článok VIII.

  Storno objednávky  8.1    Ak si prajete zrušiť Vašu Objednávku, ktorá ešte nebola vybavená (teda sa ani nezačala realizovať), čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uveďte číslo Vašej Objednávky v prípade, že cena z Objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.

  8.2    Ak už bola Vaša Objednávka zaplatená a vy sa Objednávku rozhodnete zrušiť podľa bodu 8.1. týchto VOP, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

  8.3    Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť Objednávku, alebo jej časť (odstúpiť od Kúpnej zmluvy), ak

  1. je to v týchto VOP výslovne uvedené;
  2. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybný údaj zadaný v Objednávke)
  3. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za podmienok Objednávky;
  4. neuhradíte kúpnu cenu za tovar uvedenú v Objednávke riadne a včas podľa týchto VOP
  5. riadne neprevezmete objednaný tovar v súlade s týmito VOP;
  6. ako Kupujúci ste osobou, ktorá podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči našej spoločnosti, alebo si objednala tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežne rozumne spotrebovať resp. zúžitkovať;
  7. sa tovar už nevyrába alebo nedodáva;
  8. sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru.


  V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z Objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

  8.4    V prípade, ak odstúpime od Kúpnej zmluvy z dôvodu uvedenom v bode 8.3. písm. a., písm. d. alebo písm. e. týchto VOP, vniká nám nárok požadovať náhradu za vzniknuté náklady škodu, ktorá nám v súvislosti s porušením povinností Vás ako Kupujúceho vznikne.

  8.5    Právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) máme aj v prípade že si objednáte produkt, ktorý nestornujete resp. neodstúpite od Kúpnej zmluvy a zároveň od doručovateľa neprevezmete tento produkt, alebo po výzve z našej strany si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevezmete v určenej lehote na odber. Týmto konaním porušíte svoju povinnosť, podľa ktorej ste povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa tohto odseku VOP berieme do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou Objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré nám vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň máme právo účtovať si aj ušlý zisk.   Článok IX.

  Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy  9.1    KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

  9.1.1    Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  1. tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  9.1.2    V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

  9.1.3    Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

  9.1.4    V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (teda aj tovar rezaný na mieru podľa osobitnej požiadavky Kupujúceho),
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  5. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

  9.2    POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

  9.2.1    Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na adresu Predávajúceho MPO Metal, s.r.o. so sídlom Lodno 82, Lodno 023 34, alebo e-mailom na adresu shop@mpometal.sk v lehote vyššie uvedenej v bode 9.1.1. týchto VOP. Kupujúci na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke https://www.mpometal.shop/. Kupujúci je povinný tento formulár vyplniť spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak bude žiadať kúpnu cenu uhradiť prevodom na účet.

  9.2.2    V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. Tovar môže Kupujúci vrátiť aj osobne na našej predajni na adrese: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina. Ak ste na odovzdanie tovaru splnomocnili inú oprávnenú osobu, doplňte jej meno do oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej zákonnej lehoty.

  9.2.3    Tovar nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Od Kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, tovar nesmie byť nosený, praný, navoňavkovaný, používaný, montovaný alebo poškodený.


  9.3    DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA


  9.3.1    Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej Objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa Kúpna zmluva ruší len v tejto časti.

  9.3.2    Ak Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  9.3.3    V prípade, ak tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude javiť známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nebude kompletný, v takom prípade si Predávajúci uplatní voči Kupujúcemu právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla a naúčtovať náklady za poškodený tovar resp. náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

  9.3.4    Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, Predávajúci v súlade s § 9 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Ak ste platili za tovar „dobierkou“, je potrebné, aby ste nám zaslali číslo účtu, na ktorý budete požadovať vrátiť uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu Kupujúci riadne preukáže, že mu zaslal tovar späť.

  9.3.5    Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, Kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa viaže na túto Kúpnu zmluvu. V prípade, že Kupujúci využije právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

  9.3.6    Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od zmluvy podľa tohto článku týchto VOP. Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej Objednávky. Úprava Objednávky podľa tohto bodu je dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Je možná maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.  Článok X.

  Neprevzatie objednanej zásielky  10.1    Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

  10.2    Ako Predávajúci máme právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  Článok XI.

  Záručná doba A ZODPOVEDNOSŤ PREDAVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU  11.1    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má zakúpený tovar pri prevzatí Kupujúcim.

  11.2    Záručná doba je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim (spotrebiteľom), ak nie je uvedené inak. V prípade, ak je Kupujúcim právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu podľa článku III. týchto VOP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

  11.3    Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Kupujúci by nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať. 11.4    Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  11.5    Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), prípadne je táto faktúra zaslaná Kupujúcemu elektronicky, pričom takáto faktúra slúži zároveň ako záručný doklad.

  11.6    Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovaním výrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak Kupujúci manipuluje s náramkom alebo iným výrobkom nesprávnym spôsobom.

  11.7    Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

  11.8    Predávajúci nesie zodpovednosť za:

  1.  dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ak došlo k akceptácii Objednávky zo strany Predávajúceho;
  2. odoslanie tovaru bez vád;
  3. dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa Objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii zo strany Predávajúceho;
  4. zaslanie daňového dokladu (faktúry), a to elektronicky alebo v listinnej podobe.

  11.9    Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru, ak boli spôsobené:

  1. koróziou tovaru;
  2. neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
  3. vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho; alebo
  4. jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,
  5. mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti),
  6. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami
  7. používaním tovaru Kupujúcim tzv. opotrebenie,
  8. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  9. poškodením tovaru, pričom poškodením tovaru sa rozumie najmä:

  - deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,

  - opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania odevov.

  - mechanické opotrebovanie (napr. pretrhnutie či prerezanie materiálu, poškodenia zipsov, gombíkov atď.),

  - vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,

  - poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,

  - na tovarom, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním,

  - púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo používania agresívnych deodorantov alebo pracích prostriedkov

  11.10    Ustanovenie bodu 11.4. tohto článku týchto VOP sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí Kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

  11.11    Farba výrobku zverejneného na našom E-SHOPe sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore. Doplnky výrobku môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

  11.12    POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU podľa §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

  11.12.1    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  11.12.2    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

  11.12.3    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  11.12.4    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  11.12.5    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.  Článok XII.

  REKLAMAČNý poriadok  12.1     PREVENCIA


  12.1.1    Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala potrebám Kupujúceho. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru. 

  12.1.2    Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby Kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

  12.1.3    Predávajúci poskytuje Kupujúcim prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


  12.2 REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


  12.2.1    Reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke https://www.mpometal.shop/ a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace. 

  12.2.2    Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, pričom postup Kupujúceho, ktorý JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a postup Kupujúceho, ktorý NIE JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 422 až 442 Obchodného zákonníka.

  12.2.3    Záručný servis zabezpečuje Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.mpometal.shop/

  12.2.4    Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru Vás prosíme v záujme zrýchlenia konania oznámiť nám do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu shop@mpometal.sk 

  12.2.5    Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

  12.2.6    Ak je Kupujúci spotrebiteľ, každú reklamáciu vyrieši Predávajúci najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru od Kupujúceho.

  12.2.7    Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie a pod.), zásahom do výrobku inou ako Oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

  12.2.8     Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

  12.2.9    Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

  12.2.10    Ak po doručení tovaru zistí Kupujúci nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámi to bezodkladne Predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail shop@mpometal.sk alebo telefonicky na tel. +421 911 501 006. Ak tak neurobí, neskôr môže byť reklamácia z tohto dôvodu zamietnutá


  12.3    POSTUP PRI REKLAMÁCII


  12.3.1    V prípade reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese shop@mpometal.sk alebo písomne na adrese: MPO - Metal, s.r.o. so sídlom Lodno 82, Lodno 023 34. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku na adresu: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. V Reklamačnom formulári stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, adresu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet, dátum, Váš podpis).

  12.3.2   Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

  12.3.3   Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.

  12.3.4    Pri spotrebiteľoch, ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  12.3.5    Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

  12.3.6    Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne na našej predajni, s tým, že v predajni nemôžete priamo požadovať vybavenie reklamácie.

  12.3.7    Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

  12.3.8    Pri spotrebiteľoch, pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a §623). Odstrániteľné vady je Predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť Kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

  12.3.9    Vybavenie reklamácie spotrebiteľa zrealizuje Predávajúci jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru;
  2. výmenou tovaru;
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru;
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
  5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia;
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  12.3.10    V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

  12.3.11    Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný pri spotrebiteľoch určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie pri spotrebiteľoch trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

  12.3.12    Pri spotrebiteľoch: V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia odborného posúdenia. Náklady spojené s odborným posúdením znášame v plnom rozsahu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

  12.3.13    Pri spotrebiteľoch: Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Kupujúci môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

  12.3.14    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, teda e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  12.3.15    Pri spotrebiteľoch: Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.  Článok XIII.

  ALTERnatívne riešenie sporov


   13.1    Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu https://www.mpometal.shop/ a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

   13.2    Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv ako spotrebiteľa zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: shop@mpometal.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.

   13.3    Spory môže Kupujúci ako Spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1,Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

   13.4    Bližšie informácie nájdete aj tu:

   1. https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,

   2. https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

    13.5    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.    Článok XIV.

    Záverečné ustanovenia    14.1    Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade, ak je Kupujúci osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, vylučuje sa dohodou Zmluvných strán pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené platí aj v prípade, ak obsahuje právny vzťah založený Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok.

    14.2    Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmenu týchto VOP.

    14.3    Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť Kupujúcemu. Podpísaním Kúpnej zmluvy dáva Kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

    14.4   Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Kúpnu zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

    14.5    VYŠŠIA MOC: Povinnosti nahradiť škodu sa Zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.

    14.6    Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

    14.7    Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na Objednávkach Kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli Predávajúcim písomne uznané.

    14.8    Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

    14.9    VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na internetovej stránke Predávajúceho na adrese: https://www.mpometal.shop/.

    14.10    Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti Zmluvných strán z Kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle Objednávku. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

    • dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo
    • dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho).

    14.11    Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.

    14.12    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 05.10.2022      Orgán dozoru:


    Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj

    Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
    Odbor výkonu dozoru
    tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

    WEB: https://www.soi.sk/


    AUTORSKÉ PRÁVO:


    1. Webová stránka E-SHOP-u https://www.mpometal.shop/ a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.

    2. Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.


    Príloha: