Všeobecné obchodné podmienky


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCHODNÍKA

 

Obchodné meno:             MPO - Metal, s.r.o. 

Sídlo:                             Lodno 82, Lodno 023 34, Slovenská  republika

IČO:                              36 410 357

DIČ:                              2020134006

IČ DPH:                         SK2020134006

Zápis:                            Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 14078/L


KONTAKTNÉ ÚDAJE OBCHODNÍKA


Adresa predajne:             MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina

Kontakt:                         e-mail: shop@mpometal.sk, tel.: +421 911 501 006

WEB:                             https://www.mpometal.shop/

 

Kontaktné údaje, na ktorých môže zákazník uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu), odstúpenie od zmluvy alebo sťažnosti:

Adresa na doručovanie: MPO - Metal, s.r.o., Lodno 82, Lodno 023 34, e-mail: shop@mpometal.sk

 

(ďalej len ako „Obchodník“)

 

 

 

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 

1.1.       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti Obchodníka ako predávajúceho a jeho zákazníka ako kupujúceho (ďalej len ako „Zákazník“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou, uzatvorenou medzi Obchodníkom a Zákazníkom na diaľku (ďalej len ako „Kúpna zmluva“), prostredníctvom elektronického obchodu Obchodníka na internetovej stránke https://www.mpometal.shop/ (ďalej aj ako „E-SHOP“) alebo prostredníctvom samostatného e-mailu, zaslaním požiadavky na e-mail Obchodníka: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk /vyroba@mpometal.sk /plasty@mpometal.skpostupom podľa týchto VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

 

1.2.    Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar prostredníctvom E-SHOP-u, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku alebo prostredníctvom samostatného e-mailu, zaslaním požiadavky na e-mail Obchodníka podľa bodu 1.1. týchto VOP, čím vstúpila s Obchodníkom do zmluvného vzťahuV prípade, ak v záväznej objednávke Zákazník určí osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), táto Oprávnená osoba vstupuje s Obchodníkom do zmluvného vzťahu. Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. Oprávnená osoba má v tomto prípade povinnosť objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu za predpokladu, že platba kúpnej ceny za objednaný tovar bude formou dobierky.

 

1.3.    Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi Obchodníkom a Zákazníkom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Zákazníka, t.j. prostredníctvom záväzného objednávkového formulára zverejnenom na našej internetovej stránke https://www.mpometal.shop/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

1.4.    Na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa Obchodník zaväzuje dodať Zákazníkovi objednaný tovar za podmienok určených v príslušnej objednávke a v týchto VOP, ktoré tvoria obsah Kúpnej zmluvy a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa oboznámi pri uzatvorení Kúpnej zmluvy.

 

1.5.     Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom E-SHOP-u alebo elektronickou poštou Obchodník realizuje samostatne, nespolupracuje s inými subjektami a/alebo spoločnosťami, ktoré by v mene Obchodníka realizovali objednávky. Akákoľvek ponuka od iného obchodníka s poukazom na elektronický obchod https://www.mpometal.shop/ je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Obchodníka a jeho domény.

 

1.6.    Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak Obchodník vstúpi so Zákazníkom do zmluvného vzťahu, akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republikyV prípade, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, tieto VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Všetky vzťahy medzi Obchodníkom a Zákazníkom, ktoré NIE SÚ upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Ak je Zákazník SPOTREBITEĽOM v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), t.j. je fyzickou osobou, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, riadia sa vzťahy medzi Obchodníkom a takýmto Zákazníkom príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako Zákon o ochrane spotrebiteľa“). V prípade, ak je v týchto VOP uvedené, že sa ustanovenia vzťahujú na Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, nevzťahujú sa tieto ustanovenia na fyzické osoby - podnikateľov ani na právnické osoby.

 

1.7.    VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Obchodníka a Zákazníka (ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich Zmluvné strany neodchýlili (teda písomne, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty si nedohodli vlastné osobitné podmienky). V Kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak je  to takto obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie požiadavky Zákazníka zo strany Obchodníka prostredníctvom e-mailu, ktorú Zákazník zadá pri záväznej objednávke. Odchýlne dojednania Zmluvných strán majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť Zmluvných strán.

 

 

 

ČLÁNOK II.

ČO JE TO ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

 

 

2.1.    Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný Obchodníkovi zo strany Zákazníka prostredníctvom E-SHOPu (ďalej len ako „Objednávka“) alebo prostredníctvom samostatného e-mailu zaslaním požiadavky na e-mail Obchodníka: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk (ďalej len ako „Osobitná Objednávka), ktorý obsahuje najmä nasledovné podstatné náležitosti:

 

a. identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru, ak je adresa na doručovanie odlišná od adresy trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade, ak Zákazník vytvára Objednávku ako fyzická osoba spotrebiteľ alebo

 

identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu: obchodné meno, IČO, IČ DPH (ak bolo pridelené), adresa sídla resp. miesto podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru, ak je adresa na doručovanie odlišná od adresy sídla alebo miesta podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade, ak Zákazník vytvára Objednávku právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ;

 

b. kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu: telefónne číslo a e-mailová adresa;

 

c. referenčné údaje Kúpnej zmluvy v rozsahu najmä špecifikácia tovaru a kód tovaru (pridelený k vybranému tovaru)množstvo / veľkosť / dĺžka objednaného tovaru, dátum realizácie elektronickej Objednávky, kúpna cena, spôsob platby a spôsob dopravy a v prípade úpravy tovaru na mieru resp. v prípade tovaru, ktorý je merateľný v metrovej jednotke je potrebný aj popis úpravy produktu;

 

(ďalej sa Objednávka realizovaná prostredníctvom E-SHOPu a Osobitná Objednávka bude označovať spolu len ako „Objednávka“).

 

2.2.    Objednávka vytvorená a realizovaná postupom podľa článku III. týchto VOP, obsahujúca podstatné náležitosti podľa bodu 2.1. týchto VOP, sa považuje za záväznú a v súlade s Obchodným zákonníkom po jej akceptácii zo strany Obchodníka dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy; pričom ak je Zákazník spotrebiteľom, v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku.

 

2.3.    Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára Zákazník dáva Obchodníkovi súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy je potrebné, aby Zákazník bezodkladne informoval Obchodníka o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene jeho e-mailovej adresy. Na e-mailovú adresu Zákazníka môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

 

2.4.    V prípade, ak má Zákazník u Obchodníka vytvorený registračný účet podľa bodu 3.2. týchto VOP, jeho Objednávka bude zároveň v tomto registračnom účte archivovaná.

 

2.5.    Zaslaním elektronickej Objednávky Zákazník potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, a to v znení ku dňu, kedy je Kúpna zmluva so Zákazníkom uzatvorená.

 

 

 

ČLÁNOK III.

OBJEDNÁVKA A REGISTRÁCIA

 

 

3.1.    OBJEDNÁVKA

 

Objednávku možno vytvoriť a realizovať prostredníctvom elektronického obchodu https://www.mpometal.shop/ postupom uvedeným v bode 3.1.1. týchto VOP alebo prostredníctvom Osobitnej Objednávky postupom uvedeným v bode 3.1.2. týchto VOP.

 

3.1.1. OBJEDNÁVKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU https://www.mpometal.shop/

 

KROK Č. 1Zákazník odošlete objednávkový formulár Obchodníkovi.

 

a.  Zákazník si môže cez elektronický obchod https://www.mpometal.shop/ objednať akýkoľvek tovar, ktorý je skladom a je možné ho vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla s označením „Pridať do košíka“. Pri tovare je uvedený jeho špecifikácia, kód a cena, prípadne jeho váha. Samotná prezentácia tovaru v E-SHOPE nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

 

b.    Vyznačené produkty s príslušným popisom je možné upraviť na mieru podľa požiadavky Zákazníka (Zákazník môže okrem určenia množstva a dĺžky produktu určiť aj spôsob, akým má byť produkt upravený, napr. dĺžka a počet kusov produktov). Zákazník je povinný svoju požiadavku určiť už pri samotnej Objednávke produktu prostredníctvom aplikácie Obchodníka. Požiadavka zadaná v Objednávke je záväzná pre obe Zmluvné strany a je možné ju meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch Zmluvných strán. V prípade, ak by Zákazník zadal požiadavku na úpravu, ktorá by bola nemožná resp. nevykonateľná, Obchodník úpravu so Zákazníkom prekonzultuje. Ak Zákazník nebude súhlasiť s navrhnutou zmenou úpravy, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy elektronicky, e-mailom zaslaným na adresu: shop@mpometal.skV prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu tohto písmena b. VOP sa Kúpna zmluva ruší a Zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetky plnenia (t.j. v prípade uhradenej kúpnej ceny zo strany Zákazníka Obchodník vráti Zákazníkovi kúpnu cenu  v plnej výške spôsobom, akým platbu od Zákazníka prijal, resp. bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Zákazníkom).  

 

c.     Ceny zverejnené na našom internetovom obchode uvedené v merných jednotkách sa môžu mierne líšiť v závislosti od spôsobu úpravy produktu.

 

d.    Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie Objednávky nie je podmienené registráciou Zákazníka na E-SHOPE. Po zadaní vybraného tovaru do nákupného košíka sa Zákazník môže rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplní pripravený objednávkový formulár) alebo chce pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní Objednávky (Kúpnej zmluvy) je Zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvedie svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie Kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v Objednávke.

 

e.    Pred odoslaním Objednávky Obchodníkovi má Zákazník možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky.

 

f.   Kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Zákazník odošle Obchodníkovi záväznú Objednávku, čím potvrdzuje, že sa oboznámil najmä s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Obchodníkom a údaje zadané v Objednávke sú považované za úplné a správne. Spotrebiteľ odoslaním Objednávky zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

KROK Č. 2: Obchodník odošle Zákazníkovi notifikačný e-mail o PRIJATÍ OBJEDNÁVKY.

 

a.    Objednávka odoslaná Zákazníkom podľa KROKU 1 bodu 3.1.1. týchto VOP sa považuje za záväzný NÁVRH na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obchodník následne vyhodnotí obdržanú Objednávku a posúdi, či ju príjme. Obchodník nie je povinný Objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná, preto po odoslaní Objednávky bude Zákazníkovi doručené potvrdenie o tom, že odoslal Obchodníkovi Objednávku, avšak samotná akceptácia Objednávky bude Zákazníkovi doručená v osobitnom e-maily v súlade s nasledovnými bodmi týchto VOP.

 

b.   Objednávka je po jej vytvorení len stiahnutá v informačnom systéme Obchodníka, o čom Obchodník informuje Zákazníka notifikačným e-mailom o prijatí Objednávky a oznámení o zaevidovaní do informačného systému, ktorý obsahuje celkový sumár Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy spolu s určením úpravy tovaru, s osobnými, dodacími a fakturačnými údajmi Zákazníka. V tomto kroku má Zákazník možnosť si tieto údaje a obsah Kúpnej zmluvy skontrolovať a v prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej Objednávky potvrdenej zo strany Obchodníka je Zákazník povinný ihneď o tom upovedomiť Obchodníka prostredníctvom e-mailovej správy. Tento notifikačný e-mail teda NIE JE akceptáciou Objednávky, ide len o potvrdenie, že Objednávka bola v informačnom systéme Obchodníka zaevidovaná a čaká na ďalšie spracovanie.

 

KROK Č. 3: Obchodník odošle Zákazníkovi e-mail „ŽIADOSŤ O POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“.

 

a.    Obchodník Objednávku po zaregistrovaní v jeho systéme následne vyhodnotí a ak táto Objednávka je realizovateľná, Obchodník odošle Zákazníkovi e-mail s označením „ŽIADOSŤ O POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“. V tomto e-maily Obchodník dá Zákazníkovi na vedomie lehotu predpokladaného termínu dodania tovaru z Objednávky. Súčasťou tohto e-mailu je aj povinnosť Objednávku ZÁVÄZNE POTVRDIŤ do desiatich (10) dní, a to kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM OBJEDNÁVKU“, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Obchodníkom ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim nedošlo a teda bez tohto potvrdenia nie je možné zrealizovať Objednávku.


b.    Kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM OBJEDNÁVKU“ sa Kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je záväzok Obchodníka dodať Zákazníkovi tovar špecifikovaný v Objednávke a záväzok Zákazníka zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

 

c.     V prípade, ak by Zákazníkovi nebola doručená ŽIADOSŤ O POTVRDENIE OBJEDNÁVKY podľa vyššie uvedeného, mohlo k tomu dôjsť aj z technických príčin na strane Obchodníka alebo Zákazníka, z tohto dôvodu je potrebné, aby Zákazník kontaktoval Obchodníka prostredníctvom kontaktov zverejnených v týchto VOP a Obchodník môže Zákazníkovi Objednávku potvrdiť dodatočne. V prípade, ak nebude Zákazníkovi doručené POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY a/alebo ŽIADOSŤ O POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, a Zákazník Obchodníka o tom neinformuje do 24 hodín od odoslania Objednávky, považuje sa takáto elektronická Objednávka za nesprávne vyplnenú a Obchodník nebude mať povinnosť ju akceptovať a byť ňou viazaný.

 

d.    V prípade, si Zákazník zvolil platbu za objednaný tovar prevodom na bankový účet Obchodníka, Objednávka bude spracovaná až po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške na bankový účet Obchodníka.

 

e.    Zákazník je povinný skontrolovať obsah elektronickej Objednávky a v prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej Objednávky potvrdenej zo strany Obchodníka je Zákazník povinný ihneď o tom upovedomiť Obchodníka prostredníctvom e-mailovej správy.

 

KROK Č. 4: Obchodník odošle Zákazníkovi informáciu o vybavení a odoslaní Objednávky.

 

a.    Po zaslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany Zákazníka Obchodník začína pracovať na realizácii uzatvorenej Kúpnej zmluvy.

 

b.   Obchodník bude Zákazníka informovať o stave jeho Objednávky a o jej vybavení, t.j. v prípade, ak si Zákazník zvolil doručenie tovaru kuriérom, prostredníctvom tohto kuriéra mu bude doručená informácia o odoslaní tovaru na adresu, ktorú uviedol v Objednávke; a v prípade, ak si Zákazník zvolil osobné prevzatie tovaru na predajni Obchodníka, Obchodník zašle Zákazníkovi informáciu o uložení objednaného tovaru pripraveného na prevzatie na predajni.

 

c.   Obchodník objednaný tovar primerane zabalí a odošle ho Zákazníkovi, resp. umožní Zákazníkovi jeho prevzatie na predajni, v stanovenej lehote v súlade s týmito VOP. Zákazník sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

 

3.1.2. OSOBITNÁ OBJEDNÁVKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA ZÁKLADE VLASTNEJ POŽIADAVKY (DOPYTU) ZÁKAZNÍKA


KROK Č. 1Zákazník zašlete Obchodníkovi nezáväzný dopyt tovaru, a to na e-mailovú adresu Obchodníka:  

shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk

 

a.  Zákazník si môže prostredníctvom elektronického obchodu https://www.mpometal.shop/ vybrať akýkoľvek tovar, ktorý je skladom a pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru a cena tovaru, prípadne môže dopytovať iný tovar. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

 

b.  Vyznačený tovar s príslušným popisom je možné upraviť na mieru podľa požiadavky Zákazníka (Zákazník môže okrem určenia množstva a dĺžky produktu určiť aj spôsob, akým má byť produkt upravený, napr. dĺžka a počet kusov produktov). Zákazník je povinný svoju požiadavku určiť už pri zaslaní dopytu na e-mailovú adresu Obchodníka: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.skPožiadavka ohľadom úpravy tovaru na mieru zadaná v dopyte je pre obe Zmluvné strany nezáväzná, a je potrebné jej odsúhlasenie zo strany Obchodníka. V prípade, ak by Zákazník zadal požiadavku na úpravu, ktorá by bola nemožná resp. nevykonateľná, Obchodník úpravu so Zákazníkom prekonzultuje. Ak Zákazník nebude súhlasiť so navrhnutou zmenou úpravy, Obchodník mu dopyt nepotvrdí a teda platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedošlo.

 

c.   Ceny zverejnené na E-SHOP-e uvedené v merných jednotkách sa môžu mierne líšiť v závislosti od spôsobu úpravy produktu.

 

d.  Vytvorenie DOPYTU: Keď si Zákazník vyberie akýkoľvek produkt z prezentácie tovarov na E-SHOP-e, prípadne iný tovar, má možnosť si tento produkt objednať aj prostredníctvom dopytu zaslaním požiadavky na e-mail Obchodníka: shop@mpometal.sk / obchod@mpometal.sk / vyroba@mpometal.sk / plasty@mpometal.sk.  Požiadavka zadaná v dopyte je pre obe Zmluvné strany nezáväzná, a je potrebné jej odsúhlasenie zo strany Obchodníka.

 

e.  DOPYT odoslaný Zákazníkom podľa tohto KROKU č. 1 sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obchodník nie je povinný zatiaľ takúto Osobitnú Objednávku (t.j. dopyt) prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná, preto po odoslaní dopytu Obchodníkovi bude Zákazníkovi doručená odpoveď.

 

KROK Č. 2: Vzájomnou individuálnou komunikáciou si Obchodník so Zákazníkom dohodne podmienky osobitnej objednávky a následne bude Zákazníkovi zaslaná cenová ponuka a požiadavka na potvrdenie dohodnutých podmienok Osobitnej Objednávky

 

a.  Po tom, ako si Zmluvné strany na základe dopytu Zákazníka dohodnú podmienky Osobitnej Objednávky, t.j. prostredníctvom telefonickej a/alebo e-mailovej komunikácie a Obchodník zároveň potvrdí Zákazníkovi najmä, či je tovar skladom, či je tovar možné upraviť podľa požiadavky Zákazníka, aká bude cena tovaru a cena za doručenie tovaru), Obchodník zašle Zákazníkovi cenovú ponuku a požiadavku na potvrdenie dohodnutých podmienok a vyzve ho na zaslanie osobných údajov a údajov potrebných na vytvorenie záväznej Osobitnej objednávky. V prípade, ak Zákazník požiadavku potvrdí podľa následného KROKU č. 3, vznikne záväzná Objednávka a Zákazník si tým objedná tovar „S POVINNOSŤOU PLATBY“.

 

KROK Č. 3: Zákazník zašle Obchodníkovi potvrdenie Osobitnej Objednávky

 

a.  V tomto kroku sa Zákazník rozhodne, či prijme cenovú ponuku Obchodníka. Ak sa Zákazník rozhodne prijať cenovú ponuku, je potrebné, aby ju POTVRDIL zaslaním spätného e-mailu Obchodníkovi spolu s požadovanými údajmi, na e-mailovú adresu, ktorú bude mať Zákazník uvedenú na to určenú v cenovej ponuke. V prípade, ak Zákazník POTVRDÍ cenovú ponuku Obchodníka, zároveň tým potvrdzuje, že si tovar, ktorý je predmetom takejto Objednávky objednáva „S POVINNOSŤOU PLATBY“.

 

b.  Zaslaním potvrdenia Obchodníkovi podľa tohto KROKU č. 3 Zákazník zároveň preukazuje, že sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Obchodníkom a Zákazníkom zadané údaje v Objednávke sú považované za úplné a správne. Zákazník odoslaním Osobitnej Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Osobitnej  Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

c.   Zákazník je povinný zaslať Obchodníkovi údaje, ktoré bude Obchodník požadovať (pričom sa má za to, že ak Zákazník uvedie svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Osobitnej Objednávky a následné plnenie Kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej Osobitnej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov.

 

KROK Č. 4: Obchodník vytvorí záväznú Objednávku a zašle ju Zákazníkovi ako „POTVRDENIE O PRIJATÍ ZÁVÄZNEJ OSOBITNEJ OBJEDNÁVKY

 

a.  Po potvrdení cenovej ponuky za tovar a zaslaní všetkých potrebných údajov Obchodníkovi, následne Obchodník vytvorí celkový sumár schválenej Osobitnej Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy spolu  s určením úpravy objednaného tovaru, s osobnými údajmi Zákazníka (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje) a túto Osobitnú Objednávku Obchodník zašle Zákazníkovi na Vašu e-mailovú adresu. Týmto momentom sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú, pričom jej predmetom je dodanie v Osobitnej Objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

 

b.  V tomto kroku má Zákazník možnosť skontrolovať si svoje údaje a v prípade, ak by chcel niečo zmeniť, príp. doplniť, bezodkladne je povinný kontaktovať Obchodníka na jeho e-mailovú adresu, ktorú bude mať uvedenú na to určenú v e-mailovej komunikácii.

 

c.   V prípade, ak si Zákazník zvolil platbu za objednaný tovar prevodom na bankový účet Obchodníka, Osobitná Objednávka bude spracovaná až po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške na bankový účet Obchodníka.

 

KROK Č. 5: Obchodník zašle Zákazníkovi informáciu o odoslaní Objednávky

 

a  Po zaslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany Obchodníka, Obchodník začína pracovať na realizácii uzatvorenej Kúpnej zmluvy.

 

b.   Obchodník bude Zákazníka informovať o stave jeho Osobitnej Objednávky a o jej vybavení, t.j. v prípade, ak si Zákazník zvolil doručenie tovaru kuriérom, prostredníctvom tohto kuriéra mu bude doručená informácia o odoslaní tovaru na adresu, ktorú uviedol v Osobitnej Objednávke; a v prípade, ak si Zákazník zvolil osobné prevzatie tovaru na predajni Obchodníka, Obchodník zašle Zákazníkovi informáciu o uložení objednaného tovaru pripraveného na prevzatie na predajni.

 

c.   Obchodník objednaný tovar primerane zabalí a odošle ho Zákazníkovi, resp. umožní Zákazníkovi jeho prevzatie na predajni, v stanovenej lehote v súlade s týmito VOP. Zákazník sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

 

3.2.    REGISTRÁCIA

 

3.2.1. Zákazník má právo zriadiť si užívateľský účet (ďalej aj ako „Registračný účet“) za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde má prehľad o histórii Objednávok či možnosť zjednodušiť si vytvorenie svojej Objednávky tak, že sa po prihlásení do svojho Registračného účtu automaticky nahrajú jeho osobné údaje do objednávkového formulára. Za týmto účelom sa Zákazník musí zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na E-SHOPE: https://www.mpometal.shop/ (ďalej aj ako „Registrácia“).

 

3.2.2. Registrácia na E-SHOPE nie je povinná. V prípade, že sa Zákazník rozhodne zaregistrovať na E-SHOPE, môže získať:

 

-        zjednodušenie vytvorenia Objednávky;

-        prehľad uskutočnených Objednávok a zakúpeného tovaru;

-        adresár a zoznam obľúbených produktov;

-        zvýhodnené ceny pre právnické osoby.

 

3.2.3. Zákazník nemá na Registráciu ani na zriadenie Registračného účtu právny nárok. Zákazník je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením registrácie je Zákazník povinný výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP a Pravidlami ochrany osobných údajov, pričom udelí výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel. 

 

3.2.4. V prípade, ak Zákazník splní všetky podmienky Registrácie a Obchodník zároveň súhlasí so zriadením jeho Registračného účtu, Registrácia bude vytvorená. Obchodník je oprávnený odmietnuť vytvorenie Registrácie, v prípade, ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje uvedené Zákazníkom nie sú správne alebo pravdivé, ďalej v prípade, ak Zákazník nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak bol Zákazníkovi skôr zrušený Registračný účet podľa tohto článku VOP.

 

3.2.5. Dokončením Registrácie získa Zákazník právo prístupu k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Tieto údaje môže Zákazník kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta. Zároveň je v záujme každého Zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom príslušného Zákazníka.

 

3.2.6. Po Registrácii bude každému Zákazníkovi priradené osobné konto, ktoré môže použiť pri vytváraní Objednávky. Pod týmto kontom môžu byť tiež evidované zľavy a iné výhody pre každého Zákazníka.

 

3.2.7. Zákazník je povinný na žiadosť Obchodníka kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Zákazníkovi v rámci Registračného účtu. Údaje vedené o Zákazníkovi v rámci Registračného účtu je zároveň Zákazník povinný pri akejkoľvek ich zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v Registračnom účte a pri objednávaní tovaru považuje Obchodník za správne.

 

3.2.8. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Zákazník povinný neodkladne o tom informovať Obchodníka, ako aj strpieť zrušenie Registračného účtu, v prípade, ak Obchodník na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Registračného účtu pred jeho možným zneužitím.

 

3.2.9. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie Registračného tretím osobám.

 

3.2.10. Obchodník je oprávnený Registračný účet zrušiť, a to najmä v prípade, ak Zákazník svoj Registračný účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Zákazník poruší svoje povinnosti podľa týchto VOP, ale aj bez udania dôvodu.

 

3.2.11. Zákazník berie na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Obchodníka alebo tretích osôb.

 

3.2.12. Obchodník i nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Zákazníkovi vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v bode 3.2. týchto VOP zo strany Zákazníka.

 

 

 

ČLÁNOK IV.

VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 

 

4.1.    Všetky vytvorené a odoslané Objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné zo strany Zákazníka a Objednávky sa považujú za záväzné zo strany Obchodníka v prípade, ak ich Obchodník akceptuje spôsobom podľa bodu 3.1 týchto VOP.

 

4.2.    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Zákazníka až jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne, t.j. spoločne).

 

4.3.    Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Zákazníka okamihom, kedy si Obchodník splní povinnosť dodať tovar Zákazníkovi podľa týchto VOP, a to bez ohľadu na to, či si Zákazník tovar prevezmete osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie Oprávnenou osobou. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Zákazníka, nemá vplyv na povinnosť Zákazníka zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru v súlade s Objednávkou.

 

 

 

ČLÁNOK V.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 

5.1.    KÚPNA CENA

 

5.1.1. Obchodník je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na E-SHOPE https://www.mpometal.shop/ sú bez registrácie Zákazníka uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (teda v prípade, ak si Zákazník len prezerá produkty uvádzané na našom internetovom obchode a nie je registrovaný, cena týchto produktov sa mu zobrazuje s DPH). O pripočítaní výšky DPH platí nasledovné:

 

a. pri fyzických osobách (bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie sú na našom E-SHOP-e registrované) sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny s DPH, a to aj pri vytvorení Objednávky po prechode do sekcie „POKLADŇA“;

 

b. pri právnických osobách, ktoré NIE SÚ na našom E-SHOP-e registrované a nie sú platcami DPH, sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny s DPH, a to aj pri vytvorení Objednávky po prechode do sekcie „POKLADŇA“;

 

c. pri právnických osobách, ktoré NIE SÚ na našom E-SHOP-e registrované a sú platcami DPH, sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny s DPH, avšak pri vytvorení Objednávky po prechode do sekcie „POKLADŇA“ a vyplnení platného IČO, DIČ a IČ DPH, bude cena produktu, na ktorý sa vyťahuje prenos daňovej povinnosti uvedená ako cena BEZ DPH;

 

d. pri právnických osobách, ktoré SÚ na našom E-SHOP-e registrované (bez ohľadu na skutočnosť, či sú platcami DPH), sa ceny produktov budú vždy zobrazovať ako ceny BEZ DPH s 5% zľavou;

 

(s výnimkou prenosu daňovej povinnosti podľa bodu 5.1.6. týchto VOP), pričom o konečnej cene tovaru a výške ceny za dopravu bude mať Zákazník vedomosť ešte pred odoslaním svojej Objednávky. Konečná kúpna cena sa odvíja od parametrov, ktoré Zákazník zadá vo svojej Objednávke.

 

5.1.2. Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní nášho E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Obchodníka uzatvoriť Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

 

5.1.3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

5.1.4. Po úhrade Objednávky Zákazníkom Obchodník zašle Zákazníkovi faktúru - daňový doklad. Túto faktúru Obchodník zašle Zákazníkovi na e-mail, ktorý Zákazník zadal pri vytvorení Objednávky, prípadne ju spolu s tovarom odovzdá priamo Zákazníkovi na predajni.

 

5.1.5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene v celom rozsahu na bankový účet Obchodníka, na ktorý mala byť úhrada kúpnej ceny poukázaná.

 

5.1.6. PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty (t.j. daňová povinnosť z dodania tovaru v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru MPO - Metal, s.r.o. na osobu, ktorej bol tovar dodaný, teda na Zákazníka. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa (Zákazníka) vyhotoví faktúru v cene bez DPH so slovnou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“. Príjemca plnenia (Zákazník), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“). Prenos daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru na príjemcu plnenia, t. j. na osobu, ktorá tovar kúpila, je výnimkou zo všeobecného pravidla uplatňovania dane z pridanej hodnoty. Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku (ďalej aj bežný režim). V režime prenosu daňovej povinnosti je táto povinnosť presunutá na platiteľa dane, ktorému je dodaný tovar („reverse charge“).

 

5.1.7. V prípade Objednávky tovaru s prenosom daňovej povinnosti podľa bodu 5.1.6. týchto VOP je Zákazník povinný v Objednávke uviesť svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH. Odoslaním Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, resp. pri vytvorení Registračného účtu Zákazník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto objednávkovom formulári resp. v Registračnom účte sú aktuálne, úplné a pravdivé, pričom ste oprávnený konať v mene spoločnosti / zastupovať spoločnosť, ktorej údaje zadávate do objednávkového formulára resp. Registračného účtu. Zároveň prehlasuje, že je si vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti v prípade úmyselne poskytnutých nepravdivých údajov, nakoľko by mohlo dôjsť k spáchaniu daňového trestného činu podľa §276 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákon.

 

5.2.    PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.2.1. Platba v hotovosti / platobnou kartou priamo na predajni u Obchodíka.

V prípade, ak sa Zákazník rozhodne prevziať si svoju Objednávku osobne v predajni Obchodníka, okrem toho, že ušetrí na poštovnom, môže kúpnu cenu za tovar objednaný na základe svojej Objednávky uhradiť Obchodníkovi v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu.

 

5.2.2. Platba na dobierku.

Ak si Zákazník zvolí spôsob platby „na dobierku“, tovar bude Zákazníkovi dodaný prostredníctvom doručovateľa špecifikovaného v článku VI. týchto VOP. Zákazník za tovar zaplatí priamo doručovateľovi. Poplatok za dobierku bude uvedený pri vytvorení Objednávky.

 

5.2.3. Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Obchodníka.

Ak si Zákazník zvolí spôsob platby „prevodom na bankový účet“, za tovar zaplatí bezhotovostne, prevodom na bankový účet Obchodníka, a to ešte pred samotným prevzatím tovaru. Po vytvorení Objednávky bude na e-mailovú adresu Zákazníka doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod kúpnej ceny za tovar: číslo účtu vo formáte IBAN, presná čiastka kúpnej ceny a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky kúpnej ceny na bankový účet Obchodníka. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je desať (10) dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov kúpnej ceny v prospech bankového účtu Obchodníka bude Zákazník o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní tovaru jeho Objednávky. Ak Obchodník neobdrží od Zákazníka platbu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5.2.4. Platobná brána.

V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby za tovar prevodom na bankový účet Obchodníka prostredníctvom platobnej brány na E-SHOPE, Zákazník za tovar zaplatí pohodlne a bezpečne svojou platobnou kartou, a to ešte pred samotným prevzatím tovaru. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom doručenia potvrdenia o uhradení kúpnej ceny zo strany poskytovateľa platobnej brány. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní od momentu vytvorenia Objednávky. Ak Obchodník neobdrží platbu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

 

ČLÁNOK VI.

DODACIE PODMIENKY

 

 

6.1.     DODACIE PODMIENKY

 

6.1.1. Dodacia lehota je vo všeobecnosti 10 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Dodacia lehota má orientačný charakter. Dodanie tovaru prioritne závisí od vzdialenosti adresy dodania od adresy prevádzky Obchodníka a tiež od skutočnosti, či a ako sa bude produkt upravovať na základe požiadavky Zákazníka. V prípade, ak by sa dodacia lehota líšila od lehoty uvedenej v tomto bode, Obchodník bude o tejto lehote informovať Zákazníka podľa článku III. týchto VOP.

 

6.1.2. V prípade, ak Zákazníkom je spotrebiteľ, Obchodník má povinnosť tovar doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. V prípade, ak bude Zákazník požadovať úpravu produktu, lehota doručenia tovaru sa môže predĺžiť o dobu úpravy tohto produktu. Ak Obchodník nedodá tovar včas, Zákazník má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak Obchodník omietol tovar dodať, včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo ak Zákazník pred uzatvorením Kúpnej zmluvy Obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité. Ak bola kúpna cena zo strany Zákazníka Obchodníkovi uhradená, budú finančné prostriedky Zákazníkovi vrátené do štrnástich (14-tich) dní odo dňa doručenia odstúpenia, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník nebude požadovať iný druh platby.

 

6.1.3. Obchodník je oprávnený vyzvať Zákazníka na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.

 

6.1.4. V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z Objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, Zákazník o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovaný (e-mailom alebo telefonicky) a následne Obchodník Zákazníkovi oznámi predpokladaný termín dodania tovaru alebo v prípade súhlasu Zákazníka Obchodník navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote poskytnutej zo strany Zákazníka, má Zákazník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade, ak bola kúpna cena zo strany Zákazníka Obchodníkovi uhradená, budú finančné prostriedky Zákazníkovi vrátené do štrnástich (14-tich) dní odo dňa doručenia odstúpenia, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník nebude požadovať iný druh platby.

 

6.1.5. Ak si Zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na predajni Obchodníka, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na predajni Obchodníka. V prípade jeho nedostupnosti bude so Zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

 

6.1.6. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom - spotrebiteľom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená Oprávnená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 

a.  tovary objednané Zákazníkom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

b.  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

c.   tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

6.1.7. Objednaný tovar

 

a.  je možné prevziať osobne (príp. prostredníctvom Oprávnenej osoby) v predajni Obchodníka: MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (v opačnom prípade má Obchodník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť) alebo

 

b.  je možné využiť doručovanie prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti, pričom Obchodník dodá tovar Zákazníkovi na adresu, ktorú Zákazník uvedie v Objednávke ako miesto doručenia.

 

6.1.8. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

 

6.1.9. Obchodník si splní povinnosť dodať tovar Zákazníkovi resp. Oprávnenej osobe v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená v Objednávke, Zákazník zabezpečí, aby táto osoba preukázala Obchodníkovi na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Zákazníka.

 

6.1.10. Obchodník je v omeškaní s dodaním tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Zákazníkovi, prípadne doručovateľovi. Zákazník nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Zákazníka.

 

6.1.11.         Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti Obchodníkovi späť, má Obchodník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať

 

a.   náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru) a/alebo,

 

b.   požadovať kúpnu cenu objednaného tovaru v plnej výške v prípade, ak si Zákazník objednal tovar s úpravou na mieru podľa týchto VOP.

 

Opätovné doručenie Objednávky je možné len po vzájomnej dohode.

 

6.1.12.         Obchodník nie je povinný prevziať naspäť od Zákazníka obalový materiál, v ktorom je tovar Zákazníkovi dodaný.

 

6.1.13.         Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a Zákazník je povinný ich prevziať. Poštovné sa pri čiastkovom doručovaní tovaru nebude Zákazníkovi navyšovať.

 

6.2.    DOPRAVA A POŠTOVNÉ

 

6.2.1. SPÔSOB DOPRAVY

 

Objednávku si Zákazník môže vyzdvihnúť osobne na predajni na adrese: MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina, prípadne ju Obchodník doručí na adresu zvolenú Zákazníkom prostredníctvom doručovateľov:

 

a.  zmluvného kuriéra Direct Parcel Distribution SK s.r.o. so sídlom spoločnosti Technická 7, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 834 498, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B (ďalej len ako „DPD“);

 

b.  Slovenskej pošty, t.j. spoločnosti Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S (ďalej len ako „Slovenská pošta“) alebo

 

c.   prostredníctvom vlastnej dopravy spoločnosti MPO - Metal, s.r.o. (ďalej len ako „MPO doprava“).

 

6.2.2. POPLATOK ZA DOPRAVU (POŠTOVNÉ).

 

V prípade, ak sa Zákazník rozhodne prevziať tovar na predajni Obchodníka, poplatok za dopravu sa neplatí. Ak si Zákazník zvolí odoslanie tovaru na adresu určenú Zákazníkom, výška poštovného je v Objednávke automaticky pripočítavaná v závislosti od dĺžky tovaru a jeho váhy. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru je Zákazník vopred informovaný pred odoslaním Objednávky.

 

a. SUMA ZA DOPRAVU prostredníctvom kuriéra DPD:

 

HMOTNOSŤ TOVARU

SUMA za dopravu vrátane DPH

do 3kg

5,00 EUR

do 5 kg

5,30 EUR

do 10 kg

5,70 EUR

do 20 kg

6,30 EUR

do 31,5 kg

7,00 EUR

 

V rámci dopravy kuriérom DPD musia byť maximálne rozmery tovaru: maximálna obvodová dĺžka (obvod + najdlhšia strana) 300 cm a dĺžka (najdlhšia strana) 175 cm a maximálna hmotnosť tovaru: 31,5 kg.

 

b. SUMA ZA DOPRAVU prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY:

 

HMOTNOSŤ TOVARU

SUMA za dopravu vrátane DPH

do 5 kg

16,50 EUR

do 10 kg

18,50 EUR

do 15 kg

20,50 EUR

do 20 kg

21,50 EUR

do 25 kg

22,50 EUR

do 30 kg

24,50 EUR

do 40 kg

31,00 EUR

do 50 kg

36,50 EUR

 

V rámci dopravy Slovenskou poštou musia byť maximálne rozmery tovaru: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka. Zásielka vo zvitku: 300 cm pre súčet dĺžky a dvojnásobku priemeru. Maximálna hmotnosť tovaru musí byť do 50 kg.

 

c. SUMA ZA DOPRAVU prostredníctvom Obchodníka - MPO DOPRAVY:

 

Individuálna doprava tovaru MPO - Metal, s.r.o.s hmotnosťou nad 31,5 kg a rozmerom nad 2 metre v cene určenej podľa vzdialenosti od našej predajne MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina, a to: Bratislavský kraj: 120 EUR, Trnavský kraj: 120 EUR, Trenčiansky kraj: 75 EUR, Nitriansky kraj: 105 EUR, Žilinský kraj: 75 EUR, Bansko-Bystrický kraj: 105 EUR, Košický kraj: 140 EUR, Prešovský kraj: 140 EUR.

 

6.2.3. Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej Objednávky v jednej zásielke na území Slovenskej republiky. Ak Zákazník bude požadovať odoslať balík do inej krajiny, pred odoslaním Objednávky je povinný o tom vopred Obchodníka informovať a vzájomne si s Obchodníkom dohodne cenu poštovného. Pri rozdelení Objednávky na základ požiadavky Zákazníka a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.

 

6.2.4. Zákazník nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Obchodníkovi, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Obchodníka.

 

6.2.5. Tovar bude odoslaný na adresu uvedenú v Objednávke Zákazníka a doručený v najbližších pracovných dňoch od uzatvorenia Kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP.

 

 

 

ČLÁNOK VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

 

 

 

7.1.     Obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinil doručovateľ, prípadne nesprávne zadaná adresa na doručenie tovaru zo strany Zákazníka.

 

7.2.     Pri prevzatí zásielky je Zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.

 

 

 

ČLÁNOK VIII.

STORNO OBJEDNÁVKY

 

 

 

8.1.     Ak Zákazník bude požadovať zrušenie Objednávky, ktorá ešte nebola vybavená (teda sa ani nezačala realizovať), je povinný čo najskôr kontaktovať Obchodníka písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uviesť číslo Objednávky v prípade, že kúpna cena z Objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. Z dôvodu právnej istoty sa uvádza, že na zrušenie Objednávky podľa tohto článku VIII sa nevzťahujú ustanovenia p „odstúpení od kúpnej zmluvy“ podľa článku IX týchto VOP.

 

8.2.     Ak už bola Objednávka zaplatená a Zákazník sa Objednávku rozhodnete zrušiť podľa bodu 8.1. týchto VOP, peniaze budú Zákazníkovi vrátené najneskôr do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník nebude požadovať iný druh platby.

 

8.3.     Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, alebo jej časť (odstúpiť od Kúpnej zmluvy), ak

 

a.  je to v týchto VOP výslovne uvedené;

 

b.  Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybný údaj zadaný v Objednávke);

 

c.   nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za podmienok Objednávky;

 

d.  Zákazník neuhradí kúpnu cenu za tovar uvedenú v Objednávke riadne a včas podľa týchto VOP;

 

e.  Zákazník riadne neprevezme objednaný tovar v súlade s týmito VOP;

 

f.   ak Zákazník je osobou, ktorá podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči Obchodníkovi, alebo si objednala tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežne rozumne spotrebovať resp. zúžitkovať;

 

g.  sa tovar už nevyrába alebo nedodáva;

 

h.  sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, Obchodník bude Zákazníka bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ak Zákazník už kúpnu cenu Objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Obchodník sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu Zákazníkovi do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

 

8.4.     V prípade, ak Obchodník odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodu uvedenom v bode 8.3. písm. a., písm. d. alebo písm. e. týchto VOP, vniká mu nárok požadovať náhradu za vzniknuté náklady škodu, ktorá mu  v súvislosti s porušením povinností Zákazníka vznikne.

 

8.5.     Právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) má Obchodník aj v prípade že si Zákazník objedná produkt, ktorý nestornuje resp. neodstúpi od Kúpnej zmluvy a zároveň od doručovateľa neprevezmete tento produkt, alebo po výzve zo strany Obchodníka si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevezme v určenej lehote na odber. Týmto konaním Zákazník poruší svoju povinnosť, podľa ktorej je povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa tohto odseku VOP Obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou Objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré Obchodníkovi vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň máme právo účtovať si aj ušlý zisk.

 

 

 

ČLÁNOK IX.

PODMIENKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

9.1.     KEDY MÔŽE ZÁKAZNÍK (SPOTREBITEĽ) ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

9.1.1. Zákazník, ktorý vo vzťahu k Obchodníkovi vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Obchodníkovi odoslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

 

9.1.2. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

 

9.1.3. Zákazník ako spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

9.1.4. V súlade s ustanovením § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Zákazník nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 

a.    dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácii spotrebiteľa (osobitných požiadaviek spotrebiteľa) alebo tovaru vyrobeného na mieru,

 

b.    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

 

c.     dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

d.    dodanie tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

e.    vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal Obchodníka; to neplatí pre zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

f.      dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorú bol po dodaní porušený,

 

g.    dodanie digitálneho obsahu, ktorý Obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa Kúpnej zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 

9.2.     POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

 

9.2.1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný informovať Obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na adresu Obchodníka MPO Metal, s.r.o. so sídlom Lodno 82, Lodno 023 34, alebo e-mailom na adresu shop@mpometal.sk  v lehote uvedenej v bode 9.1.1. týchto VOPZákazník na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na webovej stránke https://www.mpometal.shop/Zákazník tento formulár vyplní spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak bude žiadať kúpnu cenu uhradiť prevodom na bankový účet.

 

9.2.2. V prípade, že Zákazník svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. Tovar môže Zákazník vrátiť aj osobne na predajni Obchodníka na adrese: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina. Ak Zákazník na odovzdanie tovaru splnomocnil inú oprávnenú osobu, Zákazník je povinný jej meno doplniť do oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej zákonnej lehoty. 

 

9.2.3. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nesmie javiť známky používania a musí byť Obchodníkovi zaslaný s kompletným príslušenstvom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Obchodníkovi, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Od Zákazníka sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, tovar nesmie byť nosený, praný, navoňavkovaný, používaný, montovaný alebo poškodený.

 

9.3.     DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

 

9.3.1. Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej Objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa Kúpna zmluva ruší len v tejto časti.

 

9.3.2. Ak Zákazník ako spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi podľa § 21 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

9.3.3. V prípade, ak tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude javiť známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nebude kompletný, v takom prípade si Obchodník uplatní voči Zákazníkovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla a naúčtovať náklady za poškodený tovar resp. náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

 

9.3.4. Obchodník po doručení oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy poskytne Zákazníkovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Kúpnej zmluvy), a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Obchodník so Zákazníkom nedohodnú inak. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom). Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, Obchodník v súlade s § 22 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodníkovi. Ak Zákazník platil za tovar „dobierkou“, je potrebné, aby Obchodníkovi zaslal číslo bankového účtu, na ktorý bude Zákazník požadovať vrátiť uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

 

9.3.5. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, Zákazník berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa viaže na túto Kúpnu zmluvu. V prípade, že Zákazník využije právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

9.3.6. Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku týchto VOP. Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej Objednávky. Úprava Objednávky podľa tohto bodu je obojstranná dohoda medzi Zákazníkom a Obchodníkom (t.j. Obchodník musí s takouto dohodu súhlasiť). Je možná maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru Zákazníkom. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.

 

 

 

ČLÁNOK X.

NEPREVZATIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

 

 

10.1.  Samotné neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

10.2.  Obchodník má právo žiadať od Zákazníka náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

 

 

ČLÁNOK XI.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI OBCHODNÍKA ZA VADY TOVARU

 

 

11.1.  V prípade, ak je Zákazníkom PRÁVNICKÁ OSOBA, resp. FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu podľa článku III. týchto VOP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Obchodného zákonníka.

 

11.2.  V prípade, ak je Zákazníkom SPOTREBITEĽ, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu podľa článku III. týchto VOP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má zakúpený tovar v čase jeho dodania Zákazníkovi (spotrebiteľovi) a ktorá sa prejaví do dvoch (2) rokov od dodania veci. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

 

11.3.  Vada tovaru  a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Zákazník by nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na vytknutie vady (uplatnenie reklamácie). Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Zákazník nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

 

11.4.  Pri použitých veciach Obchodník nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Obchodník nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

11.5.  Ku každému tovaru zakúpenému u Obchodníka je pri jeho dodaní Zákazníkovi priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), prípadne je táto faktúra zaslaná Zákazníkovi elektronicky.

 

11.6.  Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovaním výrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak Zákazník manipuluje s tovarom nesprávnym spôsobom.

 

11.7.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 

11.8.  Obchodník nesie zodpovednosť za:

 

a.    dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania Objednávky Zákazníkovi, ak došlo k akceptácii Objednávky zo strany Obchodníka;

 

b.    odoslanie tovaru bez vád;

 

c.     dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa Objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii zo strany Obchodníka;

 

d.    zaslanie daňového dokladu (faktúry), a to elektronicky alebo v listinnej podobe.

 

11.9.  Obchodník nezodpovedá Zákazníkovi za vady tovaru, ak boli spôsobené:

 

a.    koróziou tovaru;

 

b.    neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;

 

c.     vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Zákazníka; alebo

 

d.    jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,

 

e.    mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie ča